Alkalmassági vizsga

Neveléstudomány mesterképzési szak felvételi szakmai beszélgetés:

A felvételi szakmai beszélgetésre a felvételizőnek előzetesen fel kell készülnie az alább megadott témák egyikéből. A kiválasztott témához össze kell állítania egy legalább 8–10 elemből álló szakirodalmi listát, ami a hazai és nemzetközi pedagógia-tudomány adatbázisaira építkezik, valamint el kell készítenie egy kb. 10–15 perces prezentációt ppt formájában a választott téma bemutatására.

Választható témák:
- a pedagógiatörténet nagy alakjai,
- iskolatörténeti kutatások,
- a pedagógiai antropológia a XIX–XX. században,
- a pedagógia filozófiai és teológiai alapozottsága,
- a reformpedagógiai gondolkodás, az életreform,
- az oktatás társadalmi, gazdasági, jogi környezete,
- az inkluzív pedagógia,
- a kritériumorientált kompetencia alapú pedagógia,
- tanulói teljesítmények a mérések tükrében,
- az Európai Unió oktatáspolitikájának időszerű kérdései,
- a keresztény pedagógiai gondolkodás aktuális problémái.
A felvételi szakmai beszélgetés a szakirodalmi lista és prezentáció alapján történik.

Értékelési szempontok:
- a szakirodalmi lista komplexitása, szakszerűsége, releváns források használata,
- olvasottság, a szakirodalom feldolgozásának mélysége,
- nyelvi kifejezőkészség,
- az elkészített prezentáció tartalmi és vizuális megformáltsága,
- önálló véleménynyilvánítási képesség.

A bizottság a felvételiző korábbi tudományos munkáinak, publikációinak dokumentálását, szakmai tapasztalatait is figyelembe veszi.

Időpontja: 2017. május 22-24. 8.00 óra

Előzetes kreditelismertetési nyomtatvány Neveléstudományi MA szakra jelentkezők számára [letölthető PDF formátumban]

________________________________

Alkalmassági vizsga óvodapedagógus, tanító szakokon

Az alkalmassági vizsga eredményét az intézmények kölcsönösen elfogadják, tehát azt elegendő egy alkalommal (egy helyen) letenni.

A vizsga időpontja:  2017. május 24-25. 9:00 óra

Az alkalmassági vizsga területei:
1. Testi alkalmassági vizsga
2. Beszéd alkalmassági vizsga
3. Ének alkalmassági vizsga
4. Angol/német nyelvi alkalmassági vizsga (az óvodapedagógus angol/német nyelven, valamint  a német nemzetiségi szakirányos jelentkezés esetén) 
5. Egészségügyi alkalmassági vizsgához nyomtatány (letölthető PDF formátumban)

Az alkalmassági vizsga eredményeként „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést lehet szerezni! Az alkalmassági vizsga eredménye nem javítható, aki "nem felelt meg", nem jelentkezhet pedagógusi pályára adott évben.

Az alkalmassági vizsga alól felmentés semmilyen indokkal nem adható.

1. Testi alkalmassági vizsga


Célja: annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.

Követelmények:
– közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
– oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
– egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
– néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
– célbadobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával 8 m-ről,
– labdaadogatások helyben futás közben párokban felfújt labdával,
– labdavezetés,
– felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak 8 mp),
– mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).

Kizáró ok: A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés.

2. A beszédalkalmassági vizsga


Célja:  annak megállapítása, hogy a pályázót beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára.
Feladat:
– 10-15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A pályázónak a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.
Az elbírálás szempontjai:
– Vannak-e a vizsgázónak hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, a beszédhang képzési hibája)?
– A pályázó beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás)?
– A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező? A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.
Kizáró okok:
– hangképzési rendellenességek,
– ritmuszavarok,
– a beszéd megértését akadályozó rendkívüli zárt ejtés. 

3. Ének-zene alkalmassági vizsga  


Célja annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e az óvodapedagógus és tanító pályára, a pedagógus pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására. 
Feladat:
– 10 magyar népdalból listát készít a jelentkező, melyből a vizsga során szúrópróba-szerűen kell tudnia előadni a dalokat több versszakkal
– a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed, nyolcad, pontozott ritmus és szinkópa kombinációból) tapsolással, kopogással, néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással 
Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a felvételiző rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangmagassággal és hangterjedelemmel.  

4. Az egészségi alkalmassági vizsgálat


Csatolni kell minden jelentkezőnek a háziorvosa által kiállított nyilatkozat másolatát arról, hogy krónikus, illetve fertőző betegségben nem szenved, továbbá egy éven belüli tüdőszűrési eredményt  Az egészségügyi alkalmassági lap a honlapunkról letölthető.

Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

 • hirtelen eszméletvesztéssel járó megbetegedések,
 • a felső és alsó végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai,
 • a szív, a vérkeringés és a légzőrendszer olyan rendellenességei, melyek nem teszik lehetővé a fizikai terhelést,
 • a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
 • a látóélesség csökkenésének mértéke és/vagy a térlátás korlátozottsága olyan fokú, hogy az zavarhatja a gyerekcsoportban végzett munkát,
 • színtévesztés,
 • súlyos mentális, pszichés zavarok. 

Kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia.

 

________________________________

Csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési szak alkalmassági vizsgája

Az alkalmassági vizsga időpontja: 2017. május 24.-25. 9:00 óra

Felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és a motivációs beszélgetés keretében megállapított beszédalkalmasság. A motivációs beszélgetés kitér a pályaorientáció néhány kérdésére, mint pl.: a szakválasztás oka, elképzelések a szakmáról, elhivatottság kérdése. A kötetlen beszélgetés célja a jelentkező beszédalkalmasságának megítélése. Kizáró okként szerepelhet, ha a jelentkező beszédhibás, vagy beszéde nem alkalmas arra, hogy megfelelő beszédmintát nyújtson a kisgyermekeknek.

Az alkalmassági vizsgán a jelentkező alkalmas vagy nem alkalmas minősítést kaphat.

Az egészségügyi alkalmasság igazolása:

A háziorvos által kitöltött és a jelentkező által aláírt egészségügyi alkalmassági lap, melyet az e-felvi felületre kell feltöltenie a jelentkezőnek, az eredeti példányt a főiskola címére kell eljuttatni.  Az egészségügyi alkalmassági lap a honlapunkról letölthető.

Külön kérelemre mentesülhet az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező,

a., aki igazoltan bölcsődei gondozói munkakörben dolgozik
b., akik a jelentkezés évében az adott szakterület intézménycsoportjának bármelyikében azonos típusú alkalmassági vizsgát tettek és ezt igazolják.

________________________________

Kántor szakra jelentkezőknek ének-zene alkalmassági vizsgát kell tenniük a felvételi eljárás részeként.

Időpontja: 2017. május 25. 14:00 óra

Az alkalmassági vizsga az alábbiakból áll:

 1. egy előadási darab zongorázása kottából,
 2. 10 magyar népdal kotta nélkül,
 3. 10 egyházi népének az Éneklő Egyház c. római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva - mindegyiket az első versszakkal, kotta nélkül kell énekelni,
 4. lapról éneklési gyakorlat (Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok c. kötetből)
 5. egyházi elbeszélgetés: általános egyházi tájékozottság - felkészülést nem igényel.

Az alkalmassági vizsga eredményeként „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést lehet szerezni! 

További információk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
Telefon: +36-27/511-155
e-mail: felvi [kukac] avkf.hu
Fax: +36-27/511-141