Záróvizsga

Záróvizsgával, szakdolgozat-leadással kapcsolatos tudnivalók
2018. januárban felsőoktatási szakképzésen, alap- és mesterképzésen záróvizsgázó hallgatók számára

Záróvizsga-időszak alapképzésen: 2018. január 17-19.

Záróvizsga-időszak szakirányon: 2018. január 10-12.

Szociálpedagógia szakon a gyakorlati záróvizsga időpontja: 2017. december 22. 14 óra (Szent Ambrus terem)

 

[jelentkezési lapok]

Bejelentés abszolutórium igényléséhez [letöltés PDF formátumban]

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára: 2017. december 18. - 2018 január 10.

A ZÁRÓVIZSGA BEOSZTÁST AZ OLDAL ALJÁN TALÁLJÁK!

A szakdolgozatot a konzulens oktató tanszéki adminisztrátorának (M épület) kell leadni a következő kiegészítésekkel:

 1. szakdolgozat egy kötött és egy CD lemezre írt példányát (kérjük a CD-re és a CD borítóra rányomtatni a szakdolgozat címoldalán szereplő adatokat)

 2. a kitöltött, és a témavezetővel teljes körűen, a leadás engedélyére is vonatkozóan aláíratott szakdolgozati konzultációs naplót

 3. a kitöltött nyilatkozatot a szakdolgozat eredetiségéről – kézírással aláírt, majd szkennelt formában a CD lemezre mentve, illetve belekötve a nyomtatott szakdolgozatba

 4. záróvizsga-jelentkezési lapot

[Minta a szakdolgozat borítólapjáról, címlapjáról és a CD borítóról]

Miután a tanszéki adminisztrátor mindezt átvette, aláírja a kitöltött záróvizsga-jelentkezési lapot.

Záróvizsgára jelentkezés a szakdolgozat leadásának napján a Tanulmányi Osztályon írásban történik, a következő dokumentumokkal:

 1. kitöltött (adminisztrátor által is aláírt) záróvizsga-jelentkezési lap (2 oldal),

 2. eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása (ha van)

A szakdolgozat (portfolió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezés határideje:

2017. november 14. 12.00 óra

2017. november 14. 12.00 órától - 2017. november 28. 12.00 óráig a szakdolgozatot különeljárási díj ellenében lehet leadni. A különeljárási díj összege: 8.000 Ft. Az összeget a Neptun rendszerben a hallgatónak kell kiírnia és kiegyenlítenie, az összeget az 10700323-67353264-52000001 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az "NK-neptunkód, hallgató neve" legyen beírva).

Az utalást legalább 3 munkanappal a leadási határidő előtt el kell indítani. Csak a Neptun rendszerben kiegyenlített tétel esetén tudja a TO a záróvizsga jelentkezést a megadott időszakban befogadni.

Szakdolgozattal, záróvizsgával kapcsolatos információk:

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a honlapon található Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot, valamint annak mellékleteit. Ennek megfelelően készítse el és adja le a szakdolgozatát, ill. a szakdolgozatot tartalmazó CD-t (http://www.avkf.hu/szabalyzatok)

Nyilatkozat a szakdolgozat eredetiségéről [ Word formátumban ]

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK:

A könyvtári elszámolás határideje: 2018. január 3. (szerda)

Korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsga díjának befizetési határideje: 2018. január 3. (szerda)

10700323-67353264-51100005 (CIB Bank) számlaszámra, nem a Neptunon keresztül történik az utalás

A korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsgára jelentkezési díja: 20.000 Ft

Kreditek díja az összes előírt kredit tíz százaléka felett: 3.000 Ft / kredit

A záróvizsga beosztását a Tanulmányi Osztály hozza nyilvánosságra a honlapon: feltöltés alatt

A diplomaátadó-ünnepség időpontja: 2018. február 2. (péntek)

Az oklevél kiállításának feltételei:

Oklevelet az kaphat, aki:

 1. a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;

 2. nincs tartozása a főiskola felé: minden tartozását – költségtérítés, könyvtári és kollégiumi tartozások befizetése – rendezte, és ezt az illetékes szervezeti egység – Gazdasági Osztály, Könyvtár, Kollégium – felé hitelt érdemlően igazolta, a Proxy kulcsát a TO-n leadta.

 3. az előírt nyelvi követelmény teljesítését igazolta;


  • alapképzésben egy középfokú „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges azon hallgatók számára, akik 2006 szeptemberében és azt követően nyertek felvételt és kezdték meg tanulmányaikat. (tanító BA, óvodapedagógus BA, szociálpedagógia BA, Kántor BA, Katekéta lelkipásztori-munkatárs BA).

  • mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, vagyis középfokú „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

  • Az ún. „kredites főiskolai” képzésben részt vevők esetében a főiskolai oklevél megszerzéséhez alapfokú „C” típusú nyelvvizsga szükséges. (158/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet a tanító, a konduktor-tanító és az óvodapedagógus alapképzésben a képesítési követelményekről módosítása szerint: (97/2000. (VI. 22.) Korm. rendelet: 13. számú melléklet) 9. Nyelvi követelmények A szakcsoportban (kivéve a nemzetiségi tanító és nemzetiségi óvodapedagógus szakokat) a záróvizsgára bocsátás feltétele egy idegen nyelvből alapfokú C típusú vagy középfokú A vagy B típusú államilag elismert, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga. A nemzetiségi szakokon a képzés jelentős része nemzetiségi nyelven folyik. A szakcsoporthoz tartozó szakok esetében a hallgatók egy része az idegen nyelvi nevelésre, oktatásra is felkészítést kap, ezért az idegen nyelv a kritériumfeltétel jellegén túl kreditértékű szakismeret is.

Az oklevél minősítésének kiszámítását a Neptun rendszer végzi:

 

A minősítést a következő érdemjegyek önálló beszámításával számtani átlaguk alapján állapítjuk meg:

- a záróvizsga érdemjegyei

- a szigorlatok érdemjegyei (amennyiben a mintatanterv előírja)

- zárófoglalkozásra adott érdemjegy (óvodapedagógus szakon)

- terepgyakorlati záróvizsga érdemjegye (szociálpedagógus szakon)

- zárótanítás érdemjegye (tanító, katekéta-lelkipásztori munkatárs, hittanár nevelő (MA) szakokon).

 

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK:

A záróvizsga szakdolgozat-védéséhez kapcsolódóan ppt készíthető, melynek javasolt felépítése elérhető ITT

 

ZÁRÓVIZSGA-TÉTELSOROK:
 

Felsőoktatási szakképzés:

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak [letöltés PDF formátumban]

 

Alapképzés:

Óvodapedagógus szak [letöltés PDF formátumban]

Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] [letöltés PDF formátumban]

Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány/roma)] [letöltés PDF formátumban]

Szociálpedagógia szak [letöltés PDF formátumban]

Tanító szak [letöltés PDF formátumban]

Tanító [nemzetiségi tanító (német)] [letöltés PDF formátumban]

Tanító [nemzetiségi tanító (cigány/roma)] [letöltés PDF formátumban]

Kántor szak [letöltés PDF formátumban]

 

Szakirányú továbbképzések záróvizsga-tételsorai:

Fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak [letöltés PDF formátumban]

Logoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés [letöltés PDF formátumban]

Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató [letöltés PDF formátumban]

Gyermektánc az óvodában és az iskolában területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak [letöltés PDF formátumban]

Vezető óvodapedagógus területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak [letöltés PDF formátumban]

Pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés) [letöltés PDF formátumban]

Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak [letöltés PDF formátumban]

Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak  [letöltés PDF formátumban]

Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak [letöltés PDF formátumban]

Német nemzetiségi tanító szakirány [letöltés PDF formátumban]

Óvodapedagógus - Nemzetiségi német szakirány [letöltés PDF formátumban]

Zeneóvodai foglalkozások vezetése [letöltés PDF formátumban]

Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő [letöltés PDF formátumban]

Kézműves, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak [letöltés PDF formátumban]

 

A záróvizsga-bizottságok beosztása a 2017/2018. tanév 1. félévében:

A záróvizsga minden nap 09:00-kor kezdődik.
Kérjük, hogy 08:30-kor jelenjenek meg a kijelölt terem előtt!

 

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK:

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak [részletes beosztás]

Tanító szak [részletes beosztás]

Óvodapedagógus szak [részletes beosztás]

Szociálpedagógia szak [részletes beosztás]

Kántor szak [részletes beosztás]

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKOK:

Tanító alapképzési szak - német nemzetiségi tanító szakirány [részletes beosztás]
Időpont és helyszín:

Vezető óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak [részletes beosztás]
Időpont és helyszín:

Fejlesztő-differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak [részletes beosztás]
Időpont és helyszín:

Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak [részletes beosztás]
Időpont és helyszín:

Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak [részletes beosztás]
Időpont és helyszín:

Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés [részletes beosztás]
Időpont és helyszín:

Kézműves, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzés [részletes beosztás]
Időpont és helyszín:

Gyermektánc az óvodában, iskolában területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak [részletes beosztás]
Időpont és helyszín:

Zeneóvodai foglalkozások vezetése szakirányú továbbképzési szak [részletes beosztás]
Időpont és helyszín:

Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak [részletes beosztás]
Időpont és helyszín: